Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti PAYMO s.r.o.

PAYMO s.r.o.
Větrná 1151, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 04770455

1. Vymezení pojmů

Uživatel - výhradně fyzická či právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, pobývající či mající sídlo na území České republiky, využívající služby Expresiprevod.cz společnosti PAYMO s.r.o.

Expresniprevod.cz - internetový portál umožňující uživatelům využívat služby, které jsou jim v rámci portálu zpřístupněné.

Provozovatel – společnost PAYMO s.r.o., IČ: 04770455 se sídlem Větrná 1151, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsána v OR vedeným krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36598, poskytovatel služby Expresniprevod.cz (zapsán jako poskytovatel platební služeb malého rozsahu u České národní banky)

Registrovaný uživatel - výhradně fyzická či právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, pobývající či mající sídlo na území České republiky, která prochází registračním procesem, a v případě úspěšné registrace, se stává Registrovaným uživatelem.

Příjemce - výhradně fyzická či právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, pobývající či mající sídlo na území České republiky, vlastnící český bankovní účet.

Provize – poplatek účtovaný službou PAYMO s.r.o. uživateli za provedení převodu částky, kterou Uživatel zašle na vygenerovaný účet společnosti PAYMO s.r.o. a společnost tuto částku přepošle na účet příjemce.

Služba – společnost PAYMO s.r.o. přijme od uživatele převáděnou částku na účet, který uživateli sdělila, a neprodleně částku sníženou o poplatek společnosti zašle na účet Příjemce, který sdělil společnosti Uživatel.

Smlouva – smlouva o využívání služby

Obchodní podmínky – aktuální obchodní podmínky společnosti PAYMO s.r.o., popřípadě jen „OP“.

Pracovní dny – dny týdnu bez sobot, nedělí, svátků a dnů pracovního klidu daných zákonem.

Účet uživatele – bankovní účet vedený u banky se sídlem, či sídlem pobočky na území České republiky pro uživatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Popis systému Expresniprevod.cz

Expresniprevod.cz je první služba na trhu, která převede peníze uživatele na účet příjemce do 15 ti minut od odeslání platby v každý pracovní den v čase od 9:00 do 17:00 hodin (převody zadané mimo tuto dobu budou zadány následující pracovní den). Běžný bankovní převod trvá jeden den a více, s využitím naší služby převedete peníze na účet příjemce prakticky ihned. Uživatel sdělí Provozovateli částku, kterou chce Příjemci do patnácti minut zaslat, bankovní účet příjemce, popřípadě variabilní symbol, konstantní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce. Expresniprevod.cz uživateli vygeneruje údaje pro zaslání platby na účet jim vlastněný a vyzve uživatele, aby na daný účet zaslal požadovanou částku. Po přijetí platby Expresniprevod.cz automaticky odešle požadovanou na účet příjemce, který Uživatel Provozovateli sdělil společně s ostatními náležitostmi ve formuláři pro zadání údajů Příjemce. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání systému Provozovatele. Pokud není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek, není Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje internetový systém umožňující Uživatelům doručit bankovní převod příjemci do patnácti minut. Provozovatel systému zajišťuje jeho správu, údržbu a přiměřeně podporuje on-line převod bezhotovostních částek prostřednictvím internetové reklamy a zasílání obchodních sdělení. Nabídky a obchodní sdělení jsou zasílány e-mailem osobám, které k tomu udělily předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Registrace uživatele:

Před započetím registrace se musí Uživatel seznámit se zněním těchto obchodních podmínek a musí s tímto zněním souhlasit.

Registrace je bezplatná

Registrační formulář

Pokud zájemce navštíví stránku Expresniprevod.cz, může se registrovat do uživatelského prostředí a k tomu mu postačí tyto údaje:

a) U fyzických osob
 • - Jméno a příjmení
 • - Telefonní číslo
 • - Email
b) U právnických osob
 • - Název (firmy) a právní forma právnické osoby nebo organizační jednotky bez právní subjektivity
 • - Telefonní číslo
 • - Email

S výše uvedenými údaji může Uživatel poslat finanční prostředky pouze do výše 1000 EUR v rámci jednotlivých transakcí.

Pokud se Uživatel rozhodne posílat častěji, vyzve ho Provozovatel, aby doplnil registrační údaje, v rámci kterých budou moci zaměstnanci společnosti PAYMO s.r.o. identifikovat uživatele a ověřit, že se skutečně jedná o řádného klienta banky provozované v České republice a že klient prošel identifikací u dané banky. Dále bude mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena rámcová smlouva o poskytování platebních služeb, na základě které budou probíhat jednotlivé převody finančních prostředků společností PAYMO s.r.o.

Uživatel je tedy vyzván, aby zadal své osobní údaje, které musí být totožné s údaji, které jsou zadány v bance poskytující Zájemci osobní či firemní běžné bankovní účty, z těchto účtu budou následně Uživatele Provozovateli zasílat finanční prostředky k převodu na účet příjemce. Jedná se o údaje dle zákona 253/2008 Sb o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, některých opatřeních proti praní špinavých peněz (dále jen „AML“).

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je identifikace Uživatele a oboustranné ujednání podmínek pro provádění převodu peněž společnosti PAYMO s.r.o., smlouva dále může upravovat snížený poplatek za převod finančních prostředků Provozovatelem.

4. Proces převodu finančních prostředků na účet příjemce

 • 1) Na webu Expresniprevod.cz si Uživatel vyberete svojí banku, ze které platbu odesílá a banku Příjemce platby. Banku příjemce vždy Uživatel rozezná podlé kódu banky.
 • 2) Následně do formuláře na stránkách Expresniprevod.cz Uživatel zadá údaje Příjemce platby. To znamená, že Provozovateli sdělíte číslo účtu, na který chce, aby platba do 15 minut dorazila. Následně Uživatel v tomto formuláři Provozovateli sdělí své jméno, příjmení, telefonní číslo a email.
 • 3) V dalším kroku Provozovatel vygeneruje číslo účtu společnosti PAYMO s.r.o., na které Uživatel zašle částku, kterou požaduje příjemci doručit, a k částce se připočte poplatek za provedení převodu účtovaný Provozovatelem. Pro provedení převodu do 15-ti minut musí Uživatel bankovní převod odeslat z banky, kterou si zvolil v prvním kroku, jako ,,Vyberte svou banku“ a tato banka je shodná s bankou, do které požaduje Provozovatel zaslání platby.
 • 4) Po odeslání platby Uživatelem na náš účet Provozovatele systém společnosti PAYMO s.r.o. automaticky odešle požadovanou částku na účet Příjemce platby.
 • 5) Do e-mailové schránky Uživatele zašle Provozovatel rekapitulaci celé služby a doklad o zaplacení poplatku za převod.

Provozovatel se zavazuje, že finanční prostředky, které požaduje Uživatel doručit na účet příjemce, doručí na účet příjemce neprodleně po připsání finančních prostředků na účet Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za chybu při vyplňování formuláře Uživatelem, v případě chyby a zaslání finančních prostředků na jiný účet než Uživatel zamýšlel, neodpovídá Provozovatel za tuto chybu ani za vzniklé škody Uživateli.

5. Odmítnutí zprostředkování převodu Provozovatelem

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí provedení převodu finančních prostředků Uživatele a to i bez udání důvodu. V takovém případě Provozovatel Uživateli neprodleně zašle částku, kterou Uživatel zaslal na účet Příjemce zpět na účet Uživatele, ze kterého byla částka připsána na Provozovatelův bankovní účet. V případě odmítnutí provedení převodu, neúčtuje Provozovatel žádný poplatek a částka je vrácena na účet Uživatele v plné výši.

Provozovatel odmítne provést převod bankovních prostředků na účet příjemce vždy pokud:

 • - se připsaná částka na účtu Provozovatele nebude shodovat s vygenerovanou částkou pro převod od Provozovatele

6. Banky:

Provozovatel má účty založeny u těchto Bank:

Komerční banka, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
GE Money Bank, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Sberbank CZ, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
Equa bank a.s.
Fio banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

7. Administrační panel Uživatele

Hlavní menu

A) Přehled převodů

V této sekci Uživatel uvidí všechny převody, které přes Expresniprevod.cz provedl

B) Osobní údaje

V této sekci Uživatele uvidí veškeré své osobní údaje, které Provozovateli sdělil

8. Identifikace Uživatele

Společnost PAYMO s.r.o. je při plnění smlouvy oprávněna identifikovat Uživatele. Uživatel souhlasí, že PAYMO s.r.o. pořídí fotokopie předložených dokumentů (např. průkaz totožnosti). Pořízení fotokopie dokumentů umožňuje zákon 253/2008 Sb o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Identifikaci v souladu správními předpisy a v nich stanoveném rozsahu PAYMO s.r.o. provádí zejména u převodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, že Uživatel odmítne tuto identifikaci, je PAYMO s.r.o. oprávněna odmítnout zprostředkování převodu finančních prostředků na účet příjemce.

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo apod.) zadaných při registraci a dále souhlasí s poskytnutím kopie občanského průkazu a to za účelem poskytování služeb dle Smlouvy a vedení evidence Uživatelů, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence Uživatelského účtu příslušného Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Uživatele vůči Provozovateli (dále společně vše jen jako ,,osobní údaje“). Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z rámcové smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce vyplňování formuláře na webových stránkách) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajů. Osobní údaje uživatele nebudou Provozovatelem předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté elektronické údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • - požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • - požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů. Jeli žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn, popř. povinen, předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na portálu dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohou způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.

10. Uzavření smlouvy

Není-li v rámcové smlouvě o užívání služby PAYMO s.r.o. stanoveno jinak, uzavírá se Smlouva na dobu neurčitou. Při podpisu smlouvy nad 1000 EURO Provozovatel vyzve Uživatele k zaslání dvou průkazy totožnosti, popřípadě dalších náležitostí k identifikaci uživatele. Uživatel, který bude službu Provozovatele využívat opakovaně, bude vyzván k podpisu smlouvy. Smlouva se podepisuje písemně oběma smluvními stranami a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

11. Výluka systému

Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit, popřípadě na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na internetových stránkách portálu Expresniprevod.cz. Výluky se plánují především na noční hodiny. Případné technické potíže s provozem Portálu se Provozovatel zavazuje odstranit, bude-li to technicky možné do 24 hodin.

12. Odstranění uživatele

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popřípadě pozastavit účet Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popřípadě právní předpisy, nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména pro uvedení nepravdivých údajů při registraci, popřípadě neoznámení změn těchto údajů; vyhýbání se plnění závazků vůči ostatním Uživatelům. Osoba, které byl pozastaven účet, nebo vůči které Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatel opětovně zaregistrovat jako Uživatel. Vyjde-li najevo, že Provozovatel od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatele učet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace. Zánikem nebo zrušením této smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost, poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

13. Ukončení smlouvy

Smlouva může být ukončena dohodou stran, výpovědí či odstoupení od smlouvy. Kterákoliv ze smluvních stran má právo vypovědět smlouvu kdykoliv po dobu jejího trvání. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Smluvní strany jsou oprávněný od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů zejména z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

14. Závěrečná ustanovení

Veškeré majetkové spory mezi Provozovatelem a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou nejdříve řešeny smírnou cestou. V případě, že nebude možné spor vyřešit smírnou cestou, budou spory řešeny v souladu s právním řádem ČR. Smluvní strany sjednávají jako věčně příslušný soud místně příslušný soud Provozovatele. Provozovatel je oprávněn změnit Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na nabídky, které byly započaty za účinnosti starší verze Obchodních podmínek čí přílohy Smlouvy. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo jiná příloha Smlouvy změněny nejpozději do třiceti dnů od jejich změny a to písemně na adresu Uživatele uvedenou ve Smlouvě. Uživatel je oprávněn takovou změnu nepřijmout a od uzavřené smlouvy odstoupit s výpovědní lhůtou 14 dnů. Lhůta počíná běžet od okamžiku doručení výpovědí na adresu Provozovatele. Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních Obchodních podmínek nebo Smlouvy. V případě rozporu ustanovení Obchodních podmínek a Smlouvy, platí ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že vylučují uplatnění ustanovení § 1765, odst. 1 a § 1766 zák. č 89/2012 Sb., občanský zákoník na svůj smluvní vztah založený Rámcovou smlouvou.

Reklamační řád

I. Vymezení pojmů

Provozovatel – společnost PAYMO s.r.o. se sídlem Větrná 1151, 580 01 Havlíčkův Brod. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 36598

Uživatel - fyzická či právnická osoba využívající služeb Provozovatele
Pověřený pracovník - zaměstnanec popř. externí pracovník Provozovatele pověřený Provozovatelem poskytovat podporu Uživatelům a komunikovat s nimi v souvislosti s užíváním systému www.expresniprevod.cz

II. Podání reklamace

1. Reklamace týkající se služeb poskytovaných společností PAYMO s.r.o. oznamuje Uživatel jedním z následujících způsobů:

 • a) telefonicky na kontaktní telefonní číslo uvedené na webových stránkách společnosti
 • b) elektronicky na e-mailovou adresu: info@expresniprevod.cz
 • c) běžnou poštou na adresu Provozovatele: Větrná 1151, 580 01 Havlíčkův Brod
  V případě, že Pověřený pracovník společnosti Uživateli telefonickou reklamaci nepřijme, zavazuje se Uživatel učinit reklamaci v písemné podobě jedním ze shora uvedených způsobů.

2. Při osobním nebo telefonickém podávání je Pověřený pracovník oprávněn postoupit přijetí reklamace jinému zaměstnanci Provozovatele.

3. Reklamace musí být podána tak, aby bylo zřejmé, kdo ji podává, co je předmětem reklamace, a pokud klient požaduje náhradu majetkové škody, musí uvést, jakým způsobem a v jaké výši má být škoda nahrazena.

III. Náležitosti reklamace

1. Součástí písemné reklamace je její odůvodnění a detailní popis vzniklého problému. Provozovatel si vyhrazuje právo vyžádat si scany popř. popisy obsahu případných chybových hlášení.

2. V případě telefonických reklamací je Uživatel povinen poskytnout údaje, na které se jej Pověřený pracovník dotáže, popř. mu dodatečně zaslat dokumenty, scany či obsah chybových hlášení ap.

3. Provozovatel není odpovědný za případná prodlení vzniklá v souvislosti s nedostatky reklamace (notifikace vad), tj. nedodání potřebných informací ze strany Uživatele.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost osoby, která reklamaci podává. Pokud se osoba podávající reklamaci odmítla podrobit identifikaci, nebyla schopna se i přes výzvu Provozovatele, pohlíží Provozovatel na takovou reklamaci, jako by nebyla podána.

5. Uživatel je povinen ve svém vlastním zájmu sdělit Provozovateli co možná nejvíce podrobností o reklamované službě či jednání, která mohou přispět k rychlému vyřízení reklamace, zejména je povinen sdělit, případně předat Provozovateli informace, dokumenty či jiné doklady o chybném provedení služby, které Provozovatel nemá k dispozici, nebo jejichž získání by bylo pro Provozovatele nepřiměřeně náročné a vedlo by k zbytečnému prodlužování vyřízení reklamace.

6. Pokud reklamace nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 1 až 5, není Provozovatel oprávněn reklamaci z tohoto důvodu odmítnout a je povinen bez zbytečného odkladu požádat vhodným způsobem Uživatele o doplnění reklamace. Pokud Uživatel žádosti nevyhoví, je Provozovatel oprávněn reklamaci odmítnout pro nedostatek součinnosti. Jestliže nebude možné Uživatele zastihnout, je Provozovatel oprávněn přiměřeně prodloužit dobu na vyřízení reklamace.

IV. Povinnosti součinnosti uživatele při reklamaci

1. Uživatel je povinen poskytnout v maximální míře Provozovateli součinnost při zmenšování případných negativních důsledků chybného postupu Provozovatele.

2. Uživatel je povinen podat reklamaci bezprostředně poté, co se o vzniku předmětu reklamace dozvěděl. Podá-li Uživatel reklamaci s časovým odstupem, přestože o vzniku reklamované skutečnosti věděl dříve, může banka vztáhnout případnou náhradu škody k hodnotám, které byly platné v okamžiku, kdy se klient o vzniku reklamované skutečnosti dozvěděl a mohl reklamaci bez zbytečného odkladu podat. Dokladem o zjištění vzniku předmětu reklamace klientem je např. záznam o elektronickém zobrazení určitých skutečností (portfolia, pokynů, transakcí), ze kterého byl vznik předmětu reklamace zřejmý.

4. Podá-li Uživatel bez řádného důvodu reklamaci více než jeden měsíc poté, co nastala reklamovaná skutečnost, je oprávněn požadovat po Provozovateli škodu, jejíž výše bude Provozovatelem stanovena k okamžiku, kdy klient měl a mohl podat reklamaci. Požadavek na náhradu škody uplatněný po uplynutí jednoho měsíce poté, co nastala reklamovaná skutečnost, bude odmítnut.

V. Vyřízení reklamace

1. Veškeré reklamace budou Provozovatelem posouzeny a zodpovězeny do 30 dnů od jejich podání.

2. Pokud si však objasnění a vyřešení vyžaduje spolupráci s Uživatelem, může být lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k získání příslušných informací.

3. V odůvodněných případech však může Provozovatel lhůtu prodloužit, o tom však musí Uživatele včas informovat.

4. Provozovatel je povinen informovat Uživatele o způsobu vyřízení reklamace, a to formou dohodnutou s Uživatelem. Není-li s Uživatelem dohodnuto jinak, platí, že:
• odpověď na reklamaci podanou elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím dohodnutého komunikačního programu, je Uživateli doručena rovněž elektronicky odpovídajícím způsobem. Odpověď je považována za doručenou v okamžiku jejího odeslání.
• odpověď na reklamaci podanou osobně, písemně, telefonicky nebo faxem je Uživateli doručena písemně doporučenou zásilkou nebo zásilkou do vlastních rukou na korespondenční adresu uvedenou ve smlouvě, na jejímž základě byla Uživatelem v reklamaci.


Tento reklamační řád byl vyhlášen 1.5.2016 a je platný od 1.5.2016

Výhody expresní platby

 • Rychlost
 • Bezpečnost
 • Nízká cena
... tak na co ještě čekáte?

Napsali o nás

přidáte se? Expresní převod